Norman

Przedmiarowanie i kosztorysowanie

więcej

Specyfikacje techniczne

 

więcej

Kontrola kosztów inwestycji

 

więcej

Specyfikacje techniczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.


"Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót."

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są wymaganym i niezbędnym dokumentem w procedurze udzielenia zamówienia w ramach realizacji budowlanych procesów inwestycyjnych. Konieczność posiadania omawianego dokumentu wynika z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z późniejszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Rozporządzenie to nakazuje umieszczenie odniesienia do specyfikacji technicznej w przedmiarze robót budowlanych. Skorelowanie specyfikacji technicznej z przedmiarem robót sprawiło, iż specyfikacja podobnie jak przedmiar stają się integralną częścią dokumentacji projektowej inwestycji budowlanych z sektora publicznego.

Opracowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich branż występujących w dokumentacji projektowej.

Specyfikacje wykonujemy w oparciu o wykonawczą dokumentację projektową, w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Nasze opracowania opisują inwestycję w ujęciu materiałowym oraz wykonawczym, w możliwie jak najdokładniejszej formie.