Norman

Przedmiarowanie i kosztorysowanie

więcej

Specyfikacje techniczne

 

więcej

Kontrola kosztów inwestycji

 

więcej

Kosztorysowanie robót budowlanych

Profesjonalnie wykonany przedmiar robót jest jednym z obligatoryjnych składników kompletnej dokumentacji projektowej.

To właśnie dzięki niemu możliwe jest dokonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Nim jednak kosztorysowanie robót budowlanych zostanie ukończone, niezbędne jest przygotowanie dokumentacji zawierającej pełne zestawienie przewidywanych i planowanych robót. W dokumencie przedstawia się je w takiej kolejności, w jakiej będą wykonywane. Uwzględnia się także szczegółowy opis zawierający właściwą specyfikację techniczną.

Nasza firma wykonuje nie tylko przedmiary robót, ale również profesjonalne kosztorysy budowlane oraz kosztorysy inwestorskie. Tworzymy także dokumenty dla planowanych prac adaptacyjnych oraz remontowych. Proponujemy Państwu wykonanie opracowań na każdym etapie zaawansowania dokumentacji projektowej - od szacunków planowanych wydatków, po wszelkie wydatki inwestorskie w zakresie:

 

  • architektury i konstrukcji,
  • instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz, wentylacja mechaniczna, sieci, przyłącza),
  • instalacji elektrycznych wraz z niskoprądowymi,
  • hydrotechniki,
  • zagospodarowania terenu,
  • branży drogowej i kolejowej.

 

Będziemy dumni, gdy to właśnie nam powierzycie Państwo realizacje opracowań i pozwolą przygotować kosztorys inwestorski bądź też pełen kosztorys budowlany. Pragniemy również zapewnić, że realizowane przez nas działania będą się odznaczać wyjątkową dokładnością oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami. Pozwolą na szczegółowe rozplanowanie poszczególnych etapów realizacji projektu oraz właściwy nadzór nad ich finalizacją.

 

USTAWA

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz. 177),

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004r., poz.1389),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202 z 2004r., poz. 2072).


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

 

Kosztorysy budowlane
Profesjonalnie wykonane kosztorysy budowlane są podstawą każdej inwestycji. Prezentują szczegółowa specyfikację techniczną poszczególnych prac, jak również wskazują na ich kolejność. To dzięki nim możliwe jest tworzenie prawidłowego harmonogramu robót. Nasz zespół podejmuje się przygotowania takiej dokumentacji.

 

Kosztorysy inwestorskie
W ramach przygotowywanych przez nas kosztorysów inwestorskich jesteśmy w stanie podjąć się sporządzenia szczegółowego opisu technicznego poszczególnych, planowanych przez Państwa prac. W dokumentacji przedstawimy wszelkie wydatki związane z podejmowanymi działaniami. Zadbamy też o odbiór prac budowlanych.